Amang Jesus, Salamat sa Pakamoot

When he heard that it was Jesus the Nazarene, he began to cry out and say, “Jesus, Son of David, have mercy on me!”

Mark 10:47

Amang Jesus, Salamat sa Pakamoot

poem / poetry

 

 

Amang Jesus, Salamat sa Pakamoot

By. Meline Ngo

Jesus of the Black Nazarene, Iriga City

Poong Jesus Nazareno
Nakaluhod, Lugadan, Duguan
Ang kada lugad, Tanda kan pakol
Asin bagsik kan latigo, Sa saimong lawas
An kada dugo, Pagmati nin pagpasakit
Pati na ang pasakit saimo
Kan mga taong mangmang
Inako mo ini, Para man sa gabos
An saimong pagka singkog
Dagdag pa sa saimong
Pagka lugad, Pag turo kan saimong dugo
Igdi sa daga, Amang Jesus Nazareno
Kinoronahan ka nin tunok
Ika na tunay na hadi
Aki nin Dios Ama
Pinasakitan Kan mga taong mayong buot
Pinapasan nin krus, Mayong kapagalan
Dae mo kami sinukuan
Ta ika sana ang maligtas
Asin mapara, kan samuyang mga kasalan
O Amang Jesus Nazareno
Ika an samuyang inspirasyon
Ang likod baskog, Pirming tanos
Dawa may pasan nin Krus
Tanda nin Dae pagsuko, Asin kakusugan
Na Ika sana ang hadi, Hadi nin katotoohan
Samuyang Ama
Salamat sa saimong pagkamoot.

Amen

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2021 meline Ngo

1 Response

  1. Isabel Hibbard says:

    I forget what I was searching for but I stumbled upon your site and loved it! Something about the content and layout that I felt compelled to give you some positive feedback. Anyway keep up the great work and have a pleasant day. 03sM5j_MaOf0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »