Amang Jesus, Salamat sa Pakamoot By. Meline Ngo Poong Jesus Nazareno Nakaluhod, Lugadan, Duguan Ang kada lugad, Tanda kan pakol Asin bagsik kan latigo, Sa saimong lawas An kada dugo, Pagmati nin pagpasakit Pati na ang pasakit saimo Kan mga taong mangmang Inako mo ini, Para man sa gabos An saimong pagka singkog Dagdag pa sa saimong Pagka lugad, Pag turo kan saimong dugo Igdi sa daga, Amang Jesus Nazareno Kinoronahan ka nin tunok Ika na tunay na hadi Aki nin Dios Ama Pinasakitan Kan mga taong mayong buot Pinapasan nin krus, Mayong kapagalan Dae mo kami sinukuan Ta ika sana ang maligtas Asin mapara, kan samuyang mga kasalan O Amang Jesus Nazareno Ika an samuyang inspirasyon Ang likod baskog, Pirming tanos Dawa may pasan nin Krus Tanda nin Dae pagsuko, Asin kakusugan Na Ika sana ang hadi, Hadi nin katotoohan Samuyang Ama Salamat sa saimong pagkamoot. Amen

Amang Jesus, Salamat sa Pakamoot By. Meline Ngo Poong Jesus Nazareno Nakaluhod, Lugadan, Duguan Ang kada lugad, Tanda kan pakol Asin bagsik kan latigo, Sa saimong lawas An kada dugo, Pagmati nin pagpasakit Pati na ang pasakit saimo Kan mga taong mangmang Inako mo ini, Para man sa gabos An saimong pagka singkog Dagdag pa sa saimong Pagka lugad, Pag turo kan saimong dugo Igdi sa daga, Amang Jesus Nazareno Kinoronahan ka nin tunok Ika na tunay na hadi Aki nin Dios Ama Pinasakitan Kan mga taong mayong buot Pinapasan nin krus, Mayong kapagalan Dae mo kami sinukuan Ta ika sana ang maligtas Asin mapara, kan samuyang mga kasalan O Amang Jesus Nazareno Ika an samuyang inspirasyon Ang likod baskog, Pirming tanos Dawa may pasan nin Krus Tanda nin Dae pagsuko, Asin kakusugan Na Ika sana ang hadi, Hadi nin katotoohan Samuyang Ama Salamat sa saimong pagkamoot. Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »